Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Мал процент од отпадните води од индустријата и рударството се пречистуваат

Факти

Само околу 3-4% од вкупните отпадни води од рударството и индустријата се пречистуваат.

Датум

15 јануари 2021