Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Намалување на водостојот на Преспанско Eзеро: студија на случај

Намалување на водостојот на Преспанско Eзеро: студија на случај

Иако со десетина закони, уредби, стратегии, акциски планови и меѓународни документи, како и три тела треба да се штити и унапредува Преспанско Езеро, водата во езерото постојано опаѓа. Езерото се искористува и загадува и од Македонија, и од Албанија, и од Грција. Прецизни податоци и конкретни мерки на терен речиси и да нема, а нерешените состојби го загрозуваат езерото.