Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Недоволно шумарски инспектори и несоодветна опрема

Факти

Инспекторат за шумарство и ловство има 14 инспектори кои контролираат повеќе од 400 правни субјекти.

Просечната возраст на инспекторите е 55 години.

Инспекторатот располага со 7 теренски возила и нема соодветна техничка опрема за вршење надзор.

Датум

27 март 2021