Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Неконтролирано исфрлање цврст отпад покрај реки и езера

Стории

Поради отсуството на контрола и санкционирање на несовесното фрлање на комуналниот отпад покрај водотеците, во градските населби и селските средини се создаваат диви депонии. Од нив голема количина пластика завршува во водите, предизвикуваат контаминација на подземните води, а потоа истата вода се употребува за наводнување на земјоделските производи.

Датум

22 март 2021