Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Подобро координирање и спроведување на инспекцискиот надзор: Што ќе помогне?

Подобро координирање и спроведување на инспекцискиот надзор: Што ќе помогне? [MK]

Голем број од извршените инспекциски надзори во 2019 година биле вонредни, што значи дека инспекторите, наместо превентивно, често делувале реактивно.

Koordinim dhe zbatim më i mirë i mbikqyrjes inspektuese: Çka do të ndihmon?

Koordinim dhe zbatim më i mirë i mbikqyrjes inspektuese: Çka do të ndihmon? [SQ]

Sidoqoftë, numër i madh i mbikqyrjeve të kryera inspektuese në vitin 2019 kanë qenë të jashtëzakonshme, që do të thotë se inspektorët, në vend që të reagojnë në mënyrë preventive, shpesh kanë reaguar në mënyrë reaktive.

Better coordination and implementation of the inspection supervision: What will help?

Better coordination and implementation of the inspection supervision: What will help? [EN]

Many of the inspection supervisions carried out in 2019 were extraordinary inspection supervisions, which means that the inspectors, instead of being preventive, often acted reactively.