Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Проблеми во управувањето со водните ресурси: Како да ја користиме и заштитиме водата

Документ за јавна политика [MK]

Документот за јавна политика служи како алатка во кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сè“ на Институтот за комуникациски студии, со која се врши влијание во процесот на донесувањето одлуки и ќе се повика целната публика на акција во областа на управување со водите. Во документот се содржани податоци и увид во тековните проблеми со управувањето со водите кои бараат итно внимание и нудат алтернативни решенија и конкретни препораки за решавање на проблемите. Документот се заснова врз истражување и интервјуа со познавачи на областа.

Problemet Në Menaxhimin Me Resurset Ujore: Si Ta Shfrytëzojmë Dhe Ta Mbrojmë Ujin

Dokument për politikë publike [SQ]

Dokumenti pёr politikё publike do tё shёrben si mjet nё kampanjën për përfaqësim dhe lobim „Kthjellu“ të Institutit për studime komunikative, me tё cilёn do tё bёhet ndikim nё procesin e sjelljes sё vendimeve dhe to tё thiret audienca e synuar nё veprim nё sferёn e menaxhimit me ujёrat. Nё dokument pёrmbahen tё dhёna dhe shqyrtim nё problemet aktuale me menaxhimin e ujёrave tё cilat kёrkojnё vёmendje tё menjёhershme dhe ofrojnё zgjidhje tё ndryshme dhe rekomandime konkrete pёr zgjidhjen e problemeve. Dokumenti bazohet nё hulumtim dhe intervista me njohёs tё lёmisё.

Challenges of Water Resource Management: How to Use and Protect Water

Policy Paper [EN]

The public policy document serves as a tool in the advocacy and lobbying campaign „Clear it up“, which aims to influence the decision making process and calls the target audience to action in the area of water management. The document includes data and insights into the current water management problems that require immediate attention and offer alternative solutions and specific problem solving recommendations. The document is based on research and interviews with experts in the relevant area.