Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Регулирање водни тела или нелегален бизнис?

Регулирање водни тела или нелегален бизнис? [MK]

Кога не се обезбедени основните услови за прецизно уредување и одржување на водните тела, се создава клима во која мотивот за вадење на овие минерални суровини е лукративен и не се врши за остварување на јавниот интерес за заштита од штетно дејство врз водите. На ваков начин, наместо регулација на површинските водни тела, ископот на материјал станува нелегален бизнис со комерцијални цели.

Regullim i trupave ujore ose biznes joligjor?

Regullim i trupave ujore ose biznes joligjor? [SQ]

Кur nuk janë të siguruara kushtet themelore për regullim dhe mirëmbajtje precize të trupave ujore, krijohet klimë në tē cilën motivi i nxjerjes të këtyre lëndëve të para minerale është lukrativ dhe nuk kryhet për realizimin e interesit publik për mbrojtje nga ndikimi i dëmshëm mbi ujërat. Në këtë mënyrë, në vend të regullimit të trupave ujore sipërfaqësore, nxjerja e materijalit bëhet biznes joligjor me qëllime komercijale.

Regulating water bodies or illegal business?

Regulating water bodies or illegal business? [EN]

When the basic conditions for precise arrangement and maintenance of water bodies are not provided, a climate is created in which the motive for extraction of these mineral resources is of purely lucrative nature and is not carried out for achieving public interest which is protection of water from harmful effects. In this way, instead of regulating surface water bodies, the excavation of material becomes an illegal business for commercial purposes.