Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Штетното влијание од рудниците останува и по нивното затворање

Факти

Загадувањето и штетните влијанија од рудниците продолзуваат и по нивното затворање поради дренирањето на подземни води загадени со кисели руднички води и тешки метали.

Датум

15 јануари 2021