Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Шумите немаат само економска функција

Факти

Половина од светските значајни фармацевтски производи потекнуваат од шумите.

Шумите и шумските еко системи снабдуваат со вода за пиење дури 1/3 од најголемите градови во светот.

Здравјето на 3 од 5 лица зависи од лековити растенија кои се наоѓаат во шумите.

Датум

27 март 2021