Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Застарена водостопанска основа

Факти

Политиките за управување со водите се прават врз основа на Водостопанската основа донесена уште 49 години, која нема правна важност.

Датум

17 декември 2020