Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Формиран Граѓански инспекциски совет за поефeктивна контрола врз загадувањето

Група на 26 невладини организации, здруженија на граѓани и високообразовни институции кои се залагаат за заштита на животната средина, во соработка со Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС) формираа Граѓански инспекциски совет (ГИС). ГИС е формиран поради потребата за поефикасна соработка на ДИЖС со граѓанскиот сектор и граѓаните, како централна институција за контрола и казнување на загадувањето и уништувањето на животната средина.

Во својата соработка, ГИС и ДИЖС ќе се раководат според потребата од постојано унапредување на состојбата со заштитата на животната средина и остварувањето на начелото на владеење на правото. Преку граѓанскиот активизам треба да се помогне за побрзо и поефикасно справување со сериозните загадувања на животната средина и на недоволниот капацитет на институциите да се справат со нив поради малиот број инспектори и стручни кадри. Оттука, соработката меѓу ГИС и ДИЖС треба да придонесе за размена на знаења и искуства, но и за поголемо граѓанско влијание врз Инспекторатот и другите јавни институции за подобрување на инспекцискиот надзор и намалување на загадувањето.

Инспекторатот за животна средина преку поддршката од Граѓанскиот инспекциски совет ќе има можност да ги користи капацитетите на невладините организации и високообразовните институции кои се членки на ГИС и да споделуваат информации и експертиза во насока на решавање тековни проблеми во надзорот во животната средина. Соработката предвидува ГИС и ДИЖС заеднички да прават анализи и да даваат предлози за измени на одредени закони и подобрување на инспекцискиот надзор, како и да поттикнуваат дебата за различни прашања поврзани со заштитата на животната средина. Граѓанскиот инспекциски совет треба да има увид и можност да влијае врз работењето на ДИЖС, да ја користи својата експертиза во одредени области за решавање на замрсени случаи, но и да поднесува барања, приговори и тужби до одредени институции и носители на функции кои не постапуваат според законите за заштита на животната средина и за тоа да ги известува граѓаните.

Со презентирањето на Граѓанскиот инспекциски совет, кампањата „Разбистри сè“ го одбележува Светскиот ден на водата – 22 март. Вреднувањето на водата, кое е мотото на годинашниот Светски ден, целосно кореспондира со целите на „Разбистри сè“ за итната потреба за заштита и одржливо користење на водите и за поефикасен инспекциски надзор врз прекумерното искористување на природните ресурси во Македонија.

Граѓанскиот инспекциски совет за соработка со ДИЖС се формира на иницијатива на Зелен институт во рамките на кампањата „Разбистри сѐ“, која ја спроведува Институтот за комуникациски студии и е финансиски поддржана од Британската амбасада во Скопје.

Организации основачи на Граѓанскиот инспекциски совет за соработка со ДИЖС:

 1. Зелен институт
 2. Институт за комуникациски студии
 3. О2 Иницијатива
 4. Еко свест
 5. Македонско здружение на млади правници
 6. Флорозон – Центар за еколошка демократија
 7. ЕЗ Здрава котлина – Струмица
 8. Еко долина
 9. ЗЗУЖС Еко живот – Кавадарци
 10. Институт за биологија при Природно-математички факултет
 11. Македонски центар за меѓународна соработка
 12. Движење на екологистите на Македонија
 13. ЕД Вила Зора
 14. Институт за европска политикa
 15. Центар за економски анализи
 16. Центар за правни истражувања и анализи
 17. Здружение на граѓани Еко логик
 18. Центар за ресурси во животна средина (РЕЦ) – С. Македонија
 19. Арт Поинт Гумно
 20. Здружение за социјални иновации и одржлив развој РАДАР
 21. Наша добра земја
 22. НВО Green.оrg
 23. Новинари за човекови права
 24. Water4changes-Вода за промени, Global Shapers Skopje Hub
 25. Центар за управување со знаење
 26. Национален Ромски Центар

Скопје, 22 март 2021

Civic Inspection Council established for effective pollution control

A group comprised of 26 NGOs, CSOs and higher education institutions advocating for environmental protection, in cooperation with the State Environmental Inspectorate (SEI), formed a Civic Inspection Council (CIC). CIC was established in response to the need for more efficient cooperation between SEI and civil society and citizens, as a central institution for control and penalizing pollution and environmental destruction.

Forging ahead in their cooperation, CIC and SEI will be guided by the need to continuously promote environmental protection and implement the rule of law principle. Civic activism should enable quicker and more effective handling of serious environmental pollution and the insufficient capacity of institutions to manage pollution due to understaffing of inspectors and trained personnel. Hence, the cooperation between CIC and SEI should contribute to the exchange of knowledge and experience, but also to greater civic influence on the Inspectorate and other public institutions to improve inspections and reduce pollution.

With the support of the Civic Inspection Council, the Environmental Inspectorate will have the opportunity to use the capacities of non-governmental organizations and higher education institutions that are members of CIC and to share information and expertise in order to solve current problems in environmental monitoring. The cooperation envisages CIC and SEI jointly analyzing and proposing amendments to certain laws and improving inspections, as well as encouraging debate on various issues related to environmental protection. The Civic Inspection Council should have insight and opportunity to influence the work of the SEI, to use its expertise in certain areas to resolve complex cases, but also to submit requests, objections and lawsuits to certain institutions and high officials who do not act according to laws for environmental protection and to inform the citizens about that.

By promoting the Civic Inspection Council, the campaign “Clear it Up” marks World Water Day – March 22. Valuing Water, which is the motto of this year’s World Day, fully corresponds to the goals of “Clear it Up” for the urgent need for protection and sustainable use of water and for more effective inspection of the depletion of natural resources in Macedonia.

The Civic Inspection Council for cooperation with the SEI, is established at the initiative of the Green Institute within the “Clear it Up” campaign, implemented by the Institute of Communication Studies and financially supported by the British Embassy in Skopje.

Founding organizations of the Civil Inspection Council:

 1. Green Institute
 2. Institute of Communication Studies
 3. O2 Initiative
 4. Eko svest (Eco-sense)
 5. Macedonian Young Lawyers Association
 6. Florozon – Center for Environmental Democracy
 7. EA Zdrava kotlina (Healthy Valley) – Strumica
 8. Eco Valley
 9. Association for Protection and Promotion of the Environment Eco Life – Kavadarci
 10. Institute of Biology at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics
 11. Macedonian Center for International Cooperation
 12. Ecologists’ Movement of Macedonia
 13. ED Villa Zora
 14. European Policy Institute
 15. Center for Economic Analyses
 16. Center for Legal Research and Analysis
 17. Civil Society Organization Eco Logic
 18. Resource Environmental Center (REC) – N. Macedonia
 19. Art Point Gumno
 20. Association for Social Innovation and Sustainable Development RADAR
 21. Good Earth
 22. NGO Green.org
 23. Human rights journalists
 24. Water4changes – Global Shapers Skopje Hub
 25. Knowledge Management Center
 26. National Roma Centrum

Skopje, March 22, 2021

Сподели