Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Низа забелешки за Предлог-законот за инспекциски надзор во животната средина

Граѓанскиот инспекциски совет (ГИС) утврди низа забелешки на Предлог-законот за инспекциски надзор во животната средина, кој го објави Министерството за животна средина и просторно планирање, и бара да биде вклучен во работна група за доработка на законското решение.

Предлог-законот не ги дефинира јасно надлежностите на државните и овластените инспектори и начинот на меѓусебна координација, не нуди механизми за контрола против неажурно, неодговорно и коруптивно спроведување на инспекцискиот надзор и не предвидува начини за технолошки развој и доопремување на инспекторатите, се клучните забелешки на претставници на ГИС кои ги изнесоа на денешната прес-конференција.

„Според предложеното законско решение, инспекторите се претвораат во бирократи кои треба да водат политики и да пишуваат стратегии и програми, наместо да бидат борци против загадувањето на животната средина. Му фалат реални алатки, за Државниот инспекторат за животна средина да не биде бирократска, туку добро обучена и опремена институција“, вели Лилјана Поповска, координаторка на Граѓанскиот инспекциски совет.

Таа додава дека предлог-законот не обезбедува учество на јавноста во следењето на работата на инспекциските служби. „Предлагаме Граѓанскиот инспекциски совет да биде вграден и формално како структура, како еден активен граѓански контролен механизам врз работењето на Инспекторатот и да се обезбеди задолжителна информатичка платформа за транспарентност на процесот од пријавувањето на загадувањето, преку спроведувањето на инспекцискиот надзор, до изрекувањето на мерките“, изјави Поповска.

Од ГИС велат дека предлог-законот не ги предвидува стандардните оперативни процедури и листите за проверка како задолжителни при инспекцискиот надзор, што може да предизвика необјективност од инспекторите, но и правна несигурност кај субјектите врз кои се врши инспекциски надзор.

„Предложените законски одредби со кои се утврдуваат формата и содржината на обрасците и актите се во директна колизија со Законот за инспекциски надзор, што може да доведе до постоење на паралелни системи за координација и стратешко планирање, како и до судир на надлежностите помеѓу Државниот инспекторат за животна средина и Инспекцискиот совет за инспекција во сите области“, вели Кирил Ристовски од ЦЕД Флорозон. Тој смета и дека предлог-законот не ja препознава доволно нужноста од меѓуинституционална соработка во спроведувањето на инспекцискиот надзор

Експертот по управно право Жарко Хаџи Зафиров вели дека предлог законот создава конфузија што всушност се сака да се уреди со него.

„Со разграничувањето на надлежностите, структурата и работата на Државниот инспекторат за животна средина ќе добиеме квалитетно законско решение затоа што многу е тешко да се обединат надлежностите во однос на спроведувањето на инспекцијата во животната средина на државно и локално ниво. Политичката цел на овој закон е да се приближат овие надлежности и да се има кохезија помеѓу државното и локалното ниво, но, од друга страна, треба да се искристализираат работите и да се усогласат со сите останати закони кои што ја регулираат институционалната поставеност на органите на централно и на локално ниво“, смета Хаџи Зафиров.

Во предлог-законот нејасно е и како Министерството за животна средина и просторно планирање проценило дека донесувањето на законот нема финансиски и буџетски импликации, особено ако се има предвид дека предложениот закон предвидува обврска за вработување на најмалку еден овластен инспектор за животна средина во општините.

Денешната прес-конференција на Граѓанскиот инспекциски совет беше организирана во рамките на кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сѐ“, што ја спроведува Институтот за комуникациски студии.

A series of remarks on the draft Law on Inspection Supervision in the Environment

The Civil Inspection Council (GIS) identified a number of remarks on the Draft Law on Inspection Supervision in the Environment, which was published by the Ministry of Environment and Physical Planning, and demands to be involved in a working group for finalization of the draft text of law.

The draft Law does not clearly define the competencies of the state and authorized inspectors and the manner of mutual coordination, does not provide control mechanisms against inappropriate, irresponsible and corrupt implementation of the inspection supervision and also does not provide ways for technological development and equipping of the key inspectorates – these are the key remarks of the GIS representatives presented today at the press conference.

“Under the proposed legal solution, the inspectors are becoming bureaucrats who have to pursue policies and write strategies and programs, instead of fighting the environmental pollution. It lacks real tools, so that the State Environmental Inspectorate is not a bureaucratic, but a well-trained and well-equipped institution”, said Liljana Popovska, coordinator of the Civil Inspection Council.

She adds that the draft Law does not provide public participation in monitoring of the work of the inspection services. “We propose the Civil Inspection Council to be incorporated formally, as a structure, to act as an active civil control mechanism over the work of the Inspectorate and to provide a mandatory information platform for transparency of the pollution reporting process, through the implementation of the inspection supervision and until measures are imposed”, said Popovska.

GIS also says that the draft Law does not include mandatory standard operational procedures and checklists during inspection supervision, which could result in lack of objectivity of the inspectors as well as legal uncertainty among the entities that will be subject to inspection supervision.

“The proposed legal provisions that determine the form and content of the forms and the acts are in direct collision with the Law on Inspection Supervision, which could result in existence of parallel systems for coordination and strategic planning as well as a conflict of competencies between the State Inspectorate for Environment and the Inspection Council when it comes to inspection in all areas”, says Kiril Ristovski from CED Florozon. He also thinks the draft Law fails to recognize enough the necessity for interinstitutional cooperation in the implementation of the inspection supervision.

The law expert, Zharko Hadji Zafirov, says that the draft Law creates confusion on what, exactly, the Law aims to regulate.

“By distinguishing the competencies, structure and operation of the State Inspectorate for Environment, we will have a quality legal solution, because it is very difficult to unite the competencies in the implementation of the environmental inspection on state and local level. The political objective of this Law is to bring these competencies closer and achieve cohesion on those two levels. However, on the other hand, it is necessary to make things clear and harmonize them with all other laws that regulate the institutional setup of the bodies on central and local level”, says Hadji Zafirov.

The draft Law is also not clear on how did the Ministry of Environment and Physical Planning assessed that the adoption of the Law has no financial and budget implication, especially in view of the fact that the draft Law imposes an obligation to hire at least one certified environmental inspector in the municipalities.

Today’s press event of the Civil Inspection Council was implemented in the frames of the lobbying and advocacy campaign “Clear It All”, implemented by the Institute for Communication Studies.

Сподели