Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Панел дискусија: „Како до подобра контрола врз управувањето со шумите?“

Нелегалната сеча претставува сериозен и долгорочен проблем, којшто го доведува во прашање одржливото управување со шумите. Проценките се дека нелегалната сеча во Македонија се движи од 25 до 30 проценти од вкупно исечената дрвна маса. Чувањето на шумите е задача на шумската полиција и на шумочуварските служби чии надлежности се преклопуваат, а работата на шумската полиција е отежната и поради насилното однесување на оние кои ги пустошат шумите. Инспекторатот за шумарство и ловство не располага со доволно инспектори што доведува до намалена ефективност, а учеството на изречени инспекциски мерки во однос на извршените надзори укажува на низок степен на казнивост (13%). Потребно е да се подигне нивото на меѓусебна соработка и координација меѓу повеќе државни органи, како и со судските органи коишто треба да ги процесираат казните во најбрз период.

Асоцијацијата за демократски иницијативи АДИ во соработка со Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата „Разбистри сè“, Ве покануваат на панел дискусијата „Како до подобра контрола врз управувањето со шумите?“, што ќе се одржи во четврток (11 март) од 11:00 до 12:30 часот на платформата Зум.

Регистрирај се за настанот на ОВОЈ ЛИНК.

На панел дискусијата ќе се дискутира за применливоста на политиките за контрола при управувањето со шумите, предизвиците при вршење на инспекцискиот надзор и како да се подобри контролата при управувањето со шумите. Излагања ќе имаат претставници од ЈП „Национални шуми“, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Шумската полиција, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“.

Агенда за панел дискусија

11:00-11:10 Вовед во конференцијата

 • Лулзим Хазири, АДИ – Гостивар
 • проф. д-р Македонка Стојановска, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ен“ (модератор)

11:10-11:20 Дали се нарушени еколошките функции при управувањето со шумите?

 • Маре Басова, помошника директорка на ЈП Национални шуми

11:20-11:30 Предизвици при вршењето на инспекцискиот надзор врз работата на ЈП Национални шуми

 • Трајче Ангелов, Инспекторат за шумарство и ловство

11:30-11:40 Како може да се подобри работата на Шумската полиција?

 • Горан Трајков, командир на Шумска полиција – Штип

11:40-11:50 Дали се применливи политиките за контрола при управувањето со шумите?

 • Саша Јовановиќ, раководител на Сектор за шумарство и ловство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

11:50-12:00 Како образованието да придонесе во подобрување на контролата при управувањето со шумите?

 • м-р Владимир Стојановски, Факултет за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинженеринг „ХАНС ЕМ“

12:00-12:30 Дискусија (прашања и одговори)

 

Лица за контакт:

Добринка Стојановска, Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, , 071 709 099

Моника Аксентиевска, Институт за комуникациски студии – , 070 281 654

FTESË PËR PANEL DISKUTIM

“Si të kontrollojmë më mirë menaxhimin e pyjeve?”

Prerja e paligjshme e pyjeve paraqet problem serioz dhe afatgjatë, i cili vë në pikëpyetje menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve. Vlerësimet janë se prerja ilegale në Maqedoni ndryshon nga 25 në 30 përqind të masës drusore të prerë të përgjithshme. Mbrojtja e pyjeve është detyrë e policisë pyjore dhe shërbimeve rojtare pyjore përgjegjësitë e të cilave mbivendosen, ndërsa puna e policisë pyjore vështirësohet nga sjellja e dhunshme e atyre që shkatërrojnë pyjet. Inspektorati për Pylltari dhe Gjueti nuk ka inspektorë të mjaftueshëm, gjë që rezulton në uljen e efektivitetit, ndërsa pjesëmarrja e masave inspektuese të shqiptuara në lidhje me mbikëqyrjen e kryer tregon shkallë të ulët të dënimit (13%). Është e nevojshme të rritet niveli i bashkëpunimit dhe koordinimit të ndërsjellë midis disa organeve shtetërore, si dhe me organet gjyqësore që duhet të procedojnë dënimet në periudhë sa më të shkurtë kohore.

Asociacioni për Iniciativa Demokratike AID në bashkëpunim me Institutin për Studime të Komunikimit në kuadër të fushatës “Kthjellohu”, Ju fton në panel diskutim “Si të kontrollojmë më mirë menaxhimin e pyjeve?”, që do të mbahet të enjten (11 mars) nga ora 11:00 deri në 12:30 në platformën Zoom.

Regjistrohuni për ngjarjen në KJO LIDHJE/LINK.

Në panel diskutimin, do të bisedohet për zbatueshmërinë e politikave për kontroll gjatë menaxhimit të pyjeve, sfidat gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese dhe mënyrën e përmirësimit të kontrollit të menaxhimit të pyjeve. Fjalime do të kenë përfaqësues të NP “Pyjet Nacionale”, Inspektorati Shtetëror për Pyje dhe Gjueti, Policia e Pyjeve, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Fakulteti i Pylltarisë, Arkitekturës së Peizazheve dhe Eko- inxhinierisë “Hans M”.

AGJENDA PANEL DISKUTIM

 

11:00-11:10 Fjala hyrëse

 • Lulzim Haziri, Asociacioni për iniciativa demokratike ADI – Gostivar
 • D-r Makedonka Stojanovska, Fakultetin e Pylltarisë, Arkitekturës së Peisazhit dhe Ekoinxhinierisë “HANS AN” (moderator)

11:10-11:20 A janë prishur funksionet  funksionet të menaxhimit me pyjet?

 • Mare Basova, Ndihmës drejtor i NP Pyjet Nacionale

11:20-11:30 Sfidat në kryerjen e inspektimit në punën e NP Pyjet Nacionale

 • Trajçe Angelov, Inspektorati i Pylltarisë dhe Gjuetisë

11:30-11:40 Si mund të përmirsohet puna e Policisë Pzjore?

 • Goran Trajkov, Komandant i Policisë Pyjore – Shtip

11:40-11:50 A janë të zbatueshme politikat e kontrollit të menaxhimit të pyjeve?

 • Sasha Jovanovic – Shef i Sektorit të Pyjeve dhe Gjuetisë – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

11:50-12:00 Si mund të kontribuojë arsimi në përmirësimin e kontrollit të menaxhimit të pyjeve?

 • m-r Vladimir Stojanovski, Fakulteti i Pylltarisë, Arkitekturës së Peizazhit dhe Ekoinxhinierisë “HANS EN”

12:00-12:30 Diskutim (Pyetje dhe përgjigje)

 

 

Persona për kontakt:

Dobrinka Stojanovska, Asociacioni për Iniciativa Demokratike – AID, , 071 709 099

Monika Aksentievska, Instituti për Studime të Komunikimit – , 070 281 654

INVITATION FOR PANEL DISCUSSION

Towards better forest management control

Illegal logging is a serious and long-term problem, which calls into question the sustainable forest management. Estimates are that illegal logging in Macedonia ranges from 25 to 30 percent of the total timber cut. Forest protection is a task of the forest police and the forest guard services but their responsibilities overlap, and the work of the forest police is hampered by the violent behavior of those who devastate the forests. The Inspectorate for Forestry and Hunting does not have enough inspectors, which leads to reduced effectiveness, and the share of the inspection measures imposed vs. the supervision performed indicates a low degree of punishment (13%). It is therefore necessary to increase the level of the mutual cooperation and coordination between several state bodies and with the judiciary that should be processing the penalties as soon as possible.

The Association for Democratic Initiatives (ADI) in cooperation with the Institute of Communication Studies, as part of the campaign “Clean it up!”, invite you to the panel discussion “Towards better forest management control” that will take place Thursday, 11th of March between 11:00 and 12:30 hours on the Zoom platform.

Please register for this event using this link.

The panel will discuss the applicability of the forest management control policies, the challenges of conducting inspections and how to improve the forest management control. Representatives from the public enterprise “National Forests”, the State Inspectorate for Forestry and Hunting, the Forest Police, the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy and the Faculty of Forestry, Landscape Architecture and Ecoengineering “Hans M” will have presentations.

Panel Discussion Agenda

11:00-11:10 Conference Introduction

 • Luljzim Haziri, ADI – Gostivar
 • Makedonka Stojanovska PhD, Faculty of Forest Sciences, landscape architecture and ecoengineering (Hans M) – moderator

11:10-11:20 Are the environmental functions disturbed in forest management?

 • Mare Basova, assistant director of National Forests public enterprise

11:20-11:30 Challenges in performing inspection supervision over the operations of the National Forests public enterprise

 • Trajche Angelov, Inspectorate for Forestry and Hunting

11:30-11:40 How to improve the work of the forest police?

 • Goran Trajkov, forest police commander – Shtip

11:40-11:50 Are forest management control policies applicable?

 • Sasha Jovanovic, Head of Sector for Forestry and Hunting at the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

11:50-12:00 How can education contribute to improving forest management control?

 • Vladimir Stojanovski MA, Faculty of Forest Sciences, landscape architecture and ecoengineering (Hans M)

12:00-12:30 Discussion (questions and answers)

 

 

 

Contact persons:

Dobrinka Stojanovska, Association for Democratic Initiatives – ADI, , 071 709 099

Monikа Aksentievska, Institute for Communication Studies – , 070 281 654

Сподели