Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Виртуелна конференција „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во Северна Македонија”

Забрзувањето на темпото на економски раст и развој беше придружено со деградација на животната средина во Северна Македонија, но и во земјите од регионот. Економскиот и инвестициски план, заедно со Зелената агенда за Западен Балкан, ја утврдија стратегијата за зелена транзиција на земјите од регионот.

Квалитетот на водите е еден од приоритетите на Зелената агенда и во  Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени. Северна Македонија треба да вложи значителни напори за спроведување на законодавството на ЕУ во оваа област и на мерките за намалување на загадувањето и уништувањето на реките и езерата, како и за инвестирање во водната инфраструктура, со цел одржливо користење и заштита на водите. Покрај континуираната посветеност на националните власти, потребни се и финансиски средства кои земјата не може самостојно да ги обезбеди.

Институтот за европска политика во соработка со Институтот за комуникациски студии, во рамките на кампањата „Разбистри сѐ!”, Ве покануваат на виртуелната конференција „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во Северна Македонија“, што ќе се одржи на 3 март (среда) во 10:30 часот на платформата Zoom.

Поздравни обраќања на настанот ќе имаат Претседателот Стево Пендартовски и британската амбасадорка Рејчел Галовеј, а министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини и останти релевантниговорници ќе говорат за предусловите и предизвиците за имплементација на Зелената агенда во однос на одржливото искористување  и заштита на водите во Северна Македонија.

Ве молиме потврдете го Вашето присуство со регистрација на следниот ЛИНК.

Настанот ќе се пренесува во живо на социјалната мрежа Facebook. Обезбеден е превод на македонски, албански и англиски јазик.

Дневен ред на настанот

10:30 – 10:40 Воведни обраќања

 • Симонида Кацарска, директорка, Институт за европска политика
 • Жанета Трајкоска, директорка, Институт за комуникациски студии

10:40 – 10:50 Почесни обраќања  

 • Стево Пендаровски, Претседател на Република Северна Македонија
 • Н.Е. Рејчел Галовеј, амбасадорка на Велика Британија во Република Северна Македонија

10:50– 11:45 Воведни говори на панелистите 

 • Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање
 • Давор Перчан, раковорител, Билатерална и регионална соработка за животна средина, Директорат за животна средина, Европска комисија
 • Д-р Светислав Крстиќ, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет -Скопје
 • Орхидеја Каљошевска, координаторка за Северна Македонија, Инвестициска рамка за Западен Балкан
 • Јадранка Иванова, раководителка, Програма: Поддршка на Албанија за пристапни преговори во областа животна средина – Поглавје 27 (SANE27)

11:45– 12:30 Прашања и одговори

 

Лице за контакт:

Дејан Андонов, програмски координатор во ИКС – , 071 317 661

Konferencë virtuale “Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si nxitje për mbrojtjen e ujërave në Maqedoninë e Veriut”

Përshpejtimi i ritmit të rritjes dhe zhvillimit ekonomik u shoqërua me degradim të mjedisit jetësor në Maqedoninë e Veriut, por edhe në vendet e rajonit. Plani ekonomik dhe i investimeve, së bashku me Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, përcaktuan strategjinë për tranzicionit të gjelbër për vendet e rajonit.

Cilësia e ujërave është një nga përparësitë e Agjendës së Gjelbër dhe në Kapitullin 27 – Mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike. Maqedonia e Veriut duhet të bëjë përpjekje të rëndësishme, për zbatimin e legjislacionit të BE-së në këtë fushë dhe masat për zvogëlimin e ndotjes dhe shkatërrimin e lumenjve dhe liqeneve, si dhe për investim në infrastrukturën ujore, me qëllim përdorim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e ujërave. Përveç përkushtimit të vazhdueshëm të autoriteteve nacionale, nevojiten burime financiare të cilat vendi nuk mund t’i sigurojë vetë.

Instituti për Politikë Evropiane në bashkëpunim me Institutin për Studime të Komunikimit, në kuadër të fushatës “Kthjellohu!”, Ju fton në konferencën virtuale “Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor si nxitje për mbrojtjen e ujërave në Maqedoninë e Veriut”, e cila do të mbahet më 3 Mars (e mërkurë) në ora 10:30 në platformën Zoom.

Fjalime përshëndetëse do të kenë nga Presidenti Stevo Pendartovski dhe Ambasadorja Britanike Rachel Galloway, ndërsa ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini dhe folës të tjerë përkatës do të flasin mbi parakushtet dhe sfidat për zbatimin e Agjendës së Gjelbër në drejtim të shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e ujërave në Maqedoninë e Veriut.

Ju lutemi konfirmoni praninë tuaj me regjistrimin në këtë  LIDHJE/ LINK .

Ngjarja do të transmetohet drejtpërdrejt në rrjetin social Facebook. Është siguruar përkthim në gjuhën maqedonase, shqip dhe anglisht.

Agjenda e ngjarjes

10:30 – 10:40 Fjalime hyrëse

 • Simonida Kacarska, drejtoreshë, Instituti për Politikë Evropiane
 • Zhaneta Trajkoska, Drejtoreshë, Instituti për Studime të Komunikimit

10:40 – 10:50 Fjalime nderi

 • Stevo Pendarovski, President i Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Shkëlqesia e saj Rachel Galloway, Ambasadore e Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut

10: 50– 11:45 Fjalime hyrëse nga panelistët

 • Naser Nuredini, ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
 • Davor Perçan, udhëheqës, Bashkëpunimi bilateral dhe rajonal për mjedisin jetësor, Drejtoria për Mjedisin Jetësor, Komisioni Evropian
 • Svetislav Krstiq, profesor, Instituti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore – Matematike – Shkup
 • Orhideja Kaljoshevska, koordinatore për Maqedoninë e Veriut, kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor
 • Jadranka Ivanova, udhëheqëse, Programi: Mbështetja e Shqipërisë për Negociatat e Aderimit në fushën e Mjedisit Jetësor – Kapitulli 27 (SANE27)

11: 45– 12:30 Pyetje dhe përgjigje

 

Person për kontakt:

Dejan Andonov, Koordinator i Programit në IKS – , 071 317 661

Virtual Conference “Green Agenda for the Western Balkans as an Incentive for Water Protection in North Macedonia”

The acceleration of the pace of economic growth and development was accompanied by environmental degradation in North Macedonia but also in the countries of the region. The economic and investment plan, together with the Green Agenda for the Western Balkans, set out the Green Transition Strategy for the countries in the region.

Water quality is also one of the priorities of the Green Agenda in Chapter 27 – Environment and Climate Change. North Macedonia needs to make significant efforts to implement the EU legislation in this area, including measures to reduce pollution and destruction of rivers and lakes, as well as to invest in water infrastructure, in order to sustainably use and protect the waters. In addition to the continued commitment of the national authorities, financial resources are needed that the country cannot secure on its own.

The European Policy Institute in cooperation with the Institute of Communication Studies, as part of the campaign “Clean it up!”, invite you to the virtual conference “Green Agenda for the Western Balkans as an incentive for water protection in North Macedonia”, which will be held on 3 March (Wednesday) at 10:30 am via the Zoom platform.

Welcoming speeches will be made by President Stevo Pendarovski, British Ambassador Rachel Galloway, Minister of Environment and Physical Planning Naser Nuredini and other relevant speakers who will share the preconditions and challenges for implementation of the Green Agenda in terms of sustainable use and maintenance of waters in North Macedonia.

You are kindly asked to confirm your presence by registering on the following LINK.

The event will be broadcasted live on Facebook. Translation in Macedonian, Albanian and English is provided.

Agenda

10:30 – 10:40 Welcoming speech

 • Simonida Kacarska, Director, Institute for European Policy
 • Zhaneta Trajkoska, Director, Institute for Communication Studies

10:40 – 10:50 Welcoming address

 • Stevo Pendarovski, President of the Republic of North Macedonia
 • H.E. Rachel Galloway, Ambassador of the United Kingdom to the Republic of North Macedonia

10:50– 11:45 Introductory speeches by the panelists

 • Naser Nuredini, Minister of Environment and Physical Planning
 • Davor Perchan, Head of Bilateral and Regional Environmental Cooperation, Directorate of Environment, European Commission
 • Dr. Svetislav Krstic, Professor, Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics – Skopje
 • Orhideja Kaljoshevska, Coordinator for North Macedonia, Investment Framework for the Western Balkans
 • Jadranka Ivanova, Head, Program: Supporting Albania for Environmental Accession Negotiations – Chapter 27 (SANE27)

11:45– 12:30 Q&A

 

Contact person:

Dejan Andonov, program coordinator in ICS – , 071 317 661

Сподели