Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Ирена Ристиќ: Зошто е важно да се врши притисок врз институциите и да се информираат граѓаните? Затоа што…

Зошто е важно да се врши влијание, притисок врз носителите на одлуки и да се информираат и едуцираат граѓаните во врска со потребата за одржливо управување со водата и за ефективен инспекциски надзор врз експлоатирањето на природните ресурси, минерални суровини, шуми, почви и води? Одговорот на ова прашање е истовремено и бескрајно комплескен и бескрајно едноставен. Само поради животот, поради здравиот живот. Разбистри сè и не биди ѓубре....