Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Водата од кујните и тоалетите во домаќинствата во Гостивар директно завршуваат во Вардар

Стории
Гостивар е првиот голем загадувач на реката Вардар. Нема пречистителна станица за отпадни комунални води, а таа иста вода, земојделците ја користат за наводнување на нивите.
Датум

19 јануари 2021