Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Regullim i shtretërve të lumejve ose biznes fitimprurës?

Regullimi i shtretërve të lumejve ose realizim i fitimit përmes një fitimi lukrativ? Në “Kthjellu” e çthurim rrjetin e marimangës të thurur rreth gërmimit të rërës dhe zhavorit nga lumejtë. Kush gërmon dhe kush fiton në llogari të qytetarëve, ku egziston eksploatim joligjor që i zmadhon proceset erozive dhe e rrezikon pronën dhe sigurinë e njerëzve, cfarë konstatojnë inspektorët e ekonomisë të ujit kur kryejnë kontrollë, a punohet në pajtim me licencat e dhëna. Revizori konstaton mungesë të mekanizimit në SHA “Ekonomia e ujit” dhe dobësi sistemike për „gjah në ujë të turbullt“.

Сподели