Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Rezultate joinkurajuese për mbrojtjen e resurseve ujore

Ne bëmë një rekapitular të temave që i përpunuam në emisionin “Kthjellu” gjatë këtij viti. Rezultatet nuk janë inkurajuese. Lumej të ndotura me kimikate të rënda, shtretër të shkatëruar të lumejve, liqene të zbrazura, numër i pamjaftueshëm i inspektorëve dhe mbikqyrje jokualitative, ujë që humbet në sistem. Regjistruam shumë problematika dhe ofruam zgjidhje të qëndrueshme.

Сподели