Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

На терен со инспекторите: И многу работа и многу пропусти

Стории

Бевме со инспекторите од Инспекторатот за техничка инспекција во контрола на еден ископ. Иако еден од помалите инспекторати, тој има многу важни надлежности во контролата врз експлоатацијата на минералните суровини како најзначајни природни ресурси во државата. Но, инспекторите имаат и многу проблеми – ги нема доволно, немаат заштитна опрема, се соочуваат со закани, нема доволно координација со другите државни органи.

Целата ТВ емисија ќе ја најдете овде: на македонски; на албански.

Датум

1 февруари 2021