Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети?

Законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање. Но на терен еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабрики без пречестителни станици. Дури 99,7 проценти од непрoчистените отпадни води од индустријата и рударството, завршуваат директно во водотеци. Гледајте во емисијата „Разбистри сè!“.

Емисијата можете да ја најдете на албански јазик овде.

Сподели